حمامات متنقلة

حمام متنقل 1م×1م فيبرجلاس
حمام متنقل 120سم فيبرجلاس
حمام متنقل 120سم فيبرجلاس
حمام متنقل 1.5م فيبرجلاس
حمام متنقل 2م فيبرجلاس